Научно-технически съюз - Кюстендил е доброволно, независимо, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел, което обединява инженери, икономисти, архитекти, селскостопански и други научно-технически специалисти от Кюстендилски регион.
Основна цел: да обединява и подпомага усилията на своите членове и звена за развитие на науката и техниката, на техния обществен престиж, творческото и професионалното им израстване и защита.
Главни задачи:
 да представлява кюстендилските научно-технически организации пред други институции у нас и чужбина;
 да осигурява възможност за пряко участие и влияние при формиране на научно-техническата политика и пазарната стратегия на различни отрасли в региона на основата на научно-технически разработки и препоръки;
 да контролира дейноста на научно-техническите звена от региона, да провежда съвместни дейности и прояви;
 да поддържа научно-технически, творчески и стопански връзки със сродни организации в страната и чужбина и осъществява взаимен обмен;
 да осъществява проучвателна, творческа, квалификационна, експертна, консултантска и информационна дейности в науката, техниката, икономиката и екологията;
 да осигурява специализирана научно-техническа информация на своите членове;
 да подпoмага проучването и внедряването на научно-техническите постижения;
 да издава информационни материали, свързани с основната цел на съюза.
Членство:
 Индивидуален член на НТС - Кюстендил е инженер, архитект, икномист, селскостопански и друг научно-технически специалист с магистърска степен, който приема устава на сдружението и внася годишен членски внос.
Индивидуалните членове са обединени в основни звена - съюзи и секции.
Приемането на нови индивидуални членове се извършва от Управителния съвет по предложение на основните звена след попълване на молба по образец.
Прекратяване на членството става след неплащане на годишния членски внос или при действия против устава или законите.
 Колективни членове на НТС - Кюстендил са търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел или техни поделения и клубове на сдружението, които имат интерес към дейността му, приемат устава му, съдействат за изпълнение на целите и задачите му и внасят годишен членски внос.
 Клубовете към НТС - Кюстендил са спомагателни тематичи групи с образователен или популяризаторски интерес, които привличат широк кръг обучаеми и симпатизанти при статут, утвърден от Управителния съвет.
Ръководни органи:
 Конференция (делегатско общо събрание)
 Управителен съвет
 Председател

Структура
  • Председател: инж. Александър Христов
  • Секретар: Ваня Стоилкова
  • Членове на Управителния съвет: Никола Георгиев Маринов, Борис Георгиев Михалков, Илиана Венкова Иванова, Стефан Борисов Самаринов, Галина Стоименова Стоичкова, Атанас Крумов Вучков, Тихомир Стоилов Стоицов, Ася Асенова Миленкова, Георги Василиев Тодоров
  • Почетен член: Йордан Савов

Обединения и клубове:
На отраслов принцип към Организацията са изградени седем  научно-технически обединения  по: икономика, строителство, текстил, земеделие, геодезия, лесовъди и транспортни специалисти
Има и един клуб по интереси – дружество на пчеларите.

ТО на НТС - Кюстендил

Териториалната организация на НТС – Кюстендил  е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват на доброволни начала физически и юридически лица от областта на науката, техниката, транспорта, промишлеността, селското стопанство и други сфери от обществения и стопанския живот в региона ( инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието ).
 В състава и се включват членове, жители на три  обшини – Кюстендил, Невестино и Трекляно от Кюстендилска област.
 Дейността на организацията е : квалификационна ( курсове и обучения ),научно – техническа (организиране и провеждане на научно-технически конференции, семинари, кръгли маси, състезания и др. ), информационна ( разполага с техническа библиотека ),   експертно-консултанска (консултации, експертизи, сделки и прогнози в областта на науката, техниката, икономиката, интелектуалната и индустриална собственост, финансовото дело и данъчното облагане (извършва се от висококвалифицирани учени и специалисти, притежаващи необходимите лицензи и сертификати)
ТО на НТС – Кюстендил разполага със собствена 6 етажна сграда, с оборудвани зали и кабинети за провеждане на научно-технически мероприятия и обучения.
Към ТО на НТС – Кюстендил  е създаден и функционира Център за професионално обучение с основна дейност квалификационна и преквалификационна. Организират се и се провеждат курсове за профисионална квалификация по лицензирани професии и специалности, както и по ключови компетенции.
Историческите данни показват, че ТО на НТС – Кюстендил е естествен продължител на основаната през 1930 г. Група на техниците от водния синдикат. В продължение на времето са настъпвали редица организационни промени в съюза.